Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kỳ họp thứ 11, HĐND xã Hóa Trung, nhiệm kỳ 2016-2021.

28-07-2020 16:14

Kỳ họp thứ 11, HĐND xã Hóa Trung, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Sáng ngày 28 tháng 7 năm 2020, Hội đồng nhân dân xã Hóa Trung khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 11 - HĐND xã. Dự kỳ họp có Bà Trần Thị Hồng Thái - Ủy viên BTV huyện ủy - Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra - Đại biểu HĐND huyện Đồng Hỷ; các ông bà thuộc các phòng, ban của huyện được phân công phụ trách xã; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã; 24/25 ông bà đại biểu HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và cán bộ, công chức xã, Bí thư chi bộ, trưởng xóm, lãnh đạo các đơn vị Trường học trên địa bàn, Trạm y tế xã.

Kỳ họp thứ 11 HĐND xã Hóa Trung đã được nghe UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ pát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;  Báo cáo thu chi ngân sách địa phương năm 2019; Tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán năm 2019.; Báo cáo kết quả thực hiện ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng công tác ngân sách 6 tháng cuối năm 2020. Nghe Thường trực HĐND xã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11 HĐND xã Hóa Trung khóa XIX; Chương trình, tờ trình về công tác năm 2021 của HĐND xã; Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân xã; Báo kết kết quả thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND xã
Kỳ họp lần này HĐND xã Hóa Trung đã tổ chức miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND xã khóa XIX đối với ông Trần Hữu Thắng do xin nghỉ chế độ theo quy định bầu bổ sung chức danh chủ tịch HĐND xã đối với ông Nguyễn Lâm Tùng. Cho thôi nhiệm vụ Đại biểu HĐND xã đối với ông Phạm Văn Bẩy. Bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND xã đối với ông Nguyễn Văn Giáp và chức vụ Phó chủ tịch UBND xã đối với ông Nguyễn Hữu Duy; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Trọng Thủy và bầu bổ sung chức danh ủy viên ủy ban nhân dân xã đối với ông Đỗ Trọng Trường.
Sau ½ ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết, nhất trí thông qua 10 nghị quyết gồm: Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND xã khóa XIX, Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND xã khóa XIX, Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn chương trình giám sát của HĐND năm 2021. Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết phê chuẩn kết quả thực  hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của UBND xã. Nghị quyết xác nhận cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND xã đối với ông Phạm Văn Bẩy.Thống kê truy cập

Đang truy cập:7250

Tổng truy cập: 2420287