Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần qua

31-08-2020 09:52

Tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước từ đất đai những tháng cuối năm 2020; tổ chức thực hiện công tác điều hành giá trên địa bàn tỉnh; tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, tập trung đông người... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần qua (từ ngày 24/8 đến ngày 28/8).

Ngày 25/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3288 /UBND-KT về tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước từ đất đai những tháng cuối năm 2020.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên:

Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, đôn đốc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; đồng thời lập hồ sơ chứng từ kịp thời ghi thu, ghi chi kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tiền thuê đất vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, báo cáo quỹ đất đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất, triển khai thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất các lô đất đã đủ điều kiện theo đúng quy định. Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị có liên quan và Sở Tài chính trong việc xác định, thẩm định giá đất để tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền thuê đất kịp thời vào ngân sách Nhà nước.

Cục Thuế tỉnh: Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn phải nộp, đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND tỉnh kiểm tra quỹ đất công, đất đã đủ điều kiện đấu giá để kiến nghị, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện đấu giá thu tiền sử dụng đất theo quy định.

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Rà soát danh mục đầu tư công năm 2020 có thu tiền sử dụng đất, bố trí vốn cho các dự án tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất; đồng thời tập trung giải quyết nhanh nhất các thủ tục về đất đai để triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Khẩn trương chỉ đạo, phối hợp với cơ quan Thuế địa phương rà soát các khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các tổ chức, cá nhân còn phải nộp để đôn đốc nộp vào ngân sách Nhà nước. Thu tiền sử dụng đất từ tái định cư của các dự án thực hiện theo nguyên tắc ngân sách cấp nào bố trí vốn đầu tư thì ngân sách cấp đó hưởng 100% theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 18/5/2017 của HĐND tỉnh.

Ngày 25/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3287/UBND-KT về tổ chức thực hiện công tác điều hành giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

Các nhiệm vụ giải pháp chung:

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường, giá cả để có giải pháp bình ổn thị trường phù hợp theo thẩm quyền, nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu trong thời gian trong và sau dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tuớng Chính phủ, Truởng Ban Chỉ đạo điều hành.

Các biện pháp cụ thể đối với một số mặt hàng thiết yếu:

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng có những chương trình khuyến mại, giảm giá, kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng truởng

Giao Sở Tài chính: Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tuớng Chính phủ về giảm giá nuớc sạch sinh hoạt tham mưu giữ ổn định giá nước trên địa bàn, không để ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân.

Giao Sở Xây dựng: Kiểm soát tốt giá các loại vật liệu xây dựng, không để biến động lớn ảnh huởng đến mặt bằng giá chung.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Xây dựng kế hoạch tái đàn, tăng đàn, đưa ra số liệu cụ thể về luợng thịt lợn dự kiến cho từng tháng, quý để chủ động có phương án cân đối cung cầu phù hợp, đồng thời tăng cường công tác tiêu độc, khử trùng, an toàn sinh học nhằm tránh dịch bệnh tái phát.

Giao Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên (Cơ quan thường trực BCĐ 389 tỉnh): Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng, địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: Chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, chủ động thúc đẩy sản xuất, chăn nuôi, tái đàn, chế biến, điều hòa và cân đối cung cầu để ổn định thị trường, trong đó có giá thịt lợn tại địa phương trong thời gian tới.

Ngày 25/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3277/UBND-KSTT về giải quyết kiến nghị tại Hội nghị sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2020.

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh:

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã, khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện việc tiếp nhận thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh khi Trung tâm đi vào hoạt động.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Giám đốc Bưu điện tỉnh khảo sát thực tế, rà soát và lựa chọn những điểm Bưu điện văn hóa xã có đủ điều kiện, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương sử dụng cơ sở vật chất của các điểm Bưu điện văn hóa xã để bố trí Bộ phận Một cửa đối với một số đơn vị cấp xã khó khăn về cơ sở vật chất.

Giám đốc Sở Nội vụ: Tiếp tục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là đội ngũ tham mưu công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, đội ngũ trực tiếp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính phục vụ tổ chức, cá nhân. Tăng cường kiểm tra thực hiện cải cách hành chính, tập trung kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính phục vụ tổ chức, cá nhân và kiểm tra đột xuất thực hiện cải cách hành chính.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Sớm tham mưu UBND tỉnh áp dụng thực hiện nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP), đảm bảo kết nối liên thông phần mềm của các cơ quan ngành dọc với phần mềm một cửa điện tử cơ quan hành chính các cấp của tỉnh, tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính phục vụ cá nhân, tổ chức; tham mưu UBND tỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật bảo đảm điều kiện tốt nhất phục vụ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát các thủ tục hành chính để áp dụng thực hiện ở mức độ 3, mức độ 4 đảm bảo tính khả thi cao.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã: Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, thống kê các đơn vị chưa bố trí được phòng làm việc riêng cho Bộ phận Một cửa hoặc có Bộ phận Một cửa nhưng chưa đáp ứng theo yêu cầu, tổng hợp danh sách báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp), thời gian chậm nhất ngày 31/8/2020.

Ngày 25/8, UBND  tỉnh ban hành Công văn số 3293/UBND-BTCD về tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, tập trung đông người.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Văn bản số 6472/VPCP-V.I ngày 06/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 11/UBND-BTCD ngày 10/02/2020 về thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp kéo dài theo Quyết định 1871/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh: Tập trung các biện pháp cần thiết để khẩn trương giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, nếu gặp khó khăn vướng mắc, chủ động báo cáo, phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan để có biện pháp giải quyết kịp thời.

Thanh tra tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết, trả lời công dân và báo cáo Văn phòng Chính phủ về các vụ việc do Văn phòng Chính phủ chuyển đơn đến tỉnh Thái Nguyên; thời gian trước ngày 30/9/2020.

Thanh tra tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết, trả lời công dân và báo cáo Văn phòng Chính phủ về các vụ việc do Văn phòng Chính phủ chuyển đơn đến tỉnh Thái Nguyên; thời gian trước ngày 30/9/2020.

Khi có công dân tập trung khiếu kiện ở các cơ quan Trung ương: Giao Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh là đầu mối phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương chỉ đạo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện (nơi công dân cư trú), các ngành có liên quan của tỉnh tổ chức tiếp dân, có biện pháp cần thiết, hữu hiệu đưa công dân về địa phương để xem xét, giải quyết vụ việc. 

Thanh Mai (biên tập)
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6246

Tổng truy cập: 782868