Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

24-08-2020 08:14

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh là cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và là cấp ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong Khối. Đến hết tháng 6/2020, Đảng bộ có 73 TCCSĐ trong đó có 42 đảng bộ và 31 chi bộ cơ sở với 5.356 đảng viên. Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh với đặc thù hầu hết TCCSĐ là các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị quan trọng của hệ thống chính trị cấp tỉnh, trực tiếp tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực mà ngành, đơn vị phụ trách nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chính vì vậy, vai trò hạt nhân của các tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Khối rất quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên (02/11/1954 - 02/11/2019) và trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử 65 năm Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh" 

Từ việc xác định vị trí, vai trò của TCCSĐ nói trên, trong nhiều năm qua, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, đưa ra các giải pháp đồng bộ phù hợp với từng giai đoạn nhằm từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đã phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tăng cường trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tích cực, chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và tham gia xây dựng, tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các chủ trương, biện pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt 11,1%; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 90 triệu đồng (gấp 1,76 lần so với năm 2015)… Đặc biệt là thu hút đầu tư có bước chuyển biến tích cực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Trong 5 năm (2016 - 2020), tổng vốn đầu tư phát triển đạt 238 nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với giai đoạn 2011 - 2015. Với kết quả nêu trên đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và tạo nên diện mạo mới của một tỉnh công nghiệp.

Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin; sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức nhằm giải quyết và phục vụ tốt hơn yêu cầu của tổ chức và cá nhân; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng cơ quan văn hóa; từ đó góp phần quan trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Anh Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Đề án số 07-ĐA/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIV

Công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt, do đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, cụ thể: Đã ban hành Đề án về “Nâng cao chất lượng TCCSĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020”, trong đó có những giải pháp cụ thể trong các mặt công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, nhiệm kỳ qua, đã nghiên cứu và áp dụng hiệu quả phần mềm công tác Đảng để trao đổi thông tin hai chiều giữa Đảng ủy Khối và các TCCSĐ và đặc biệt là theo dõi sinh hoạt chi bộ của 350 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đã giúp cho chế độ sinh hoạt Đảng được thực hiện nề nếp; hình thức, nội dung sinh hoạt được đổi mới, từng bước đi vào chiều sâu. Tổ chức đảng và đội ngũ cấp ủy cơ sở thường xuyên được quan tâm củng cố, kiện toàn, trong nhiệm kỳ thành lập 5 Đảng bộ trên cơ sở chi bộ có trên 30 đảng viên; thành lập mới 6 chi bộ, đảng bộ và chuyển giao 2 chi bộ cơ sở về trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Chỉ đạo 7 đảng bộ cơ sở có chi bộ trên 30 đảng viên tiến hành các thủ tục tách chi bộ và thành lập Đảng bộ bộ phận theo quy định Điều lệ Đảng. Tiếp nhận 12 chi bộ, đảng bộ thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Thành ủy Thái Nguyên; 8 chi bộ Kho bạc nhà nước cấp huyện về trực thuộc Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh; hướng dẫn các cấp ủy cơ sở sắp xếp các chi bộ trực thuộc phù hợp với việc sáp nhập các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, trong đó có sắp xếp các tổ chức đảng Chi cục Quản lý thị trường và Chi cục thuế cấp huyện theo sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Công tác cán bộ, công tác đảng viên được chú trọng, trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kiện toàn, bổ sung cấp ủy viên, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quyết định chỉ định bổ sung cấp ủy và chuẩn y các chức danh chủ chốt cho 76 lượt chi bộ, đảng bộ cơ sở, trong đó: Chỉ định 79 ủy viên Ban Chấp hành, chuẩn y bổ sung 27 đồng chí vào Ban Thường vụ; chuẩn y 26 chức danh Bí thư và 25 Phó Bí thư. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ và chất lượng của cán bộ, đảng viên được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới. Qua phân tích chất lượng hàng năm, số TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ khá cao, bình quân hàng năm số TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 97,67%, vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Khối đề ra. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, cả nhiệm kỳ kết nạp mới được 953 đảng viên, chiếm 5% so với đảng viên toàn đảng bộ.

Khai mạc Giải Thể thao truyền thống Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, năm 2017 (tổ chức từ ngày 27 - 30/10/2017)

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XV đề ra, trong những năm tới Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ và đội ngũ đảng viên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 với các giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, các định hướng lớn của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nghị quyết của HĐND, chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh, các cấp ủy cơ sở lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham mưu, đề xuất các đề án, chương trình, kế hoạch chỉ đạo, đôn đốc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu xây dựng nền hành chính trong sạch vững mạnh. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chương trình hành động của tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra.

Thứ hai, để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, trước hết cần chú trọng nâng cao trách nhiệm của cấp ủy viên và người đứng đầu; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, đảng bộ, chi bộ trên cơ sở Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chính sách của Đảng và tình thương yêu đồng chí; làm tốt công tác quản lý đảng viên, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành động sai trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt của cấp ủy và chi bộ theo hướng vừa phát huy dân chủ vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật; giảm hình thức, đơn điệu, tăng cường tính chiến đấu, tính giáo dục để nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, chú trọng sinh hoạt tư tưởng để đảng viên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình; phát hiện và nêu gương những đảng viên tiền phong gương mẫu; nhắc nhở, giúp đỡ những đảng viên có sai phạm hoặc gặp khó khăn.

Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định của Trung ương về trao đổi, đối thoại lý luận chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về nêu gương của cán bộ đảng viên đi đôi với việc quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên.

Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới. Coi trọng giao việc thử thách đối với quần chúng phấn đấu vào Đảng để đánh giá đúng động cơ và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ trước khi Chi bộ xem xét quyết định kết nạp. Chú trọng bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên, phấn đấu hằng năm kết nạp mới đảng viên tăng từ 3% trở lên trên tổng số đảng viên toàn Đảng bộ đầu nhiệm kỳ (khoảng 800 đảng viên mới trong cả nhiệm kỳ).

Bước sang nhiệm kỳ 2020 - 2025 tỉnh ta có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ xây dựng Đảng cần tiếp tục có sự đổi mới, tiếp tục thực hiện những chủ trương, định hướng của Đảng. Với thắng lợi của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, những mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025 của tỉnh, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh sẽ đoàn kết, khắc phục khó khăn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, trung tâm vùng Trung du và miền núi phía Bắc về phát triển công nghiệp, dịch vụ, y tế và giáo dục - đào tạo./.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Hoàng Anh Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái NguyênThống kê truy cập

Đang truy cập:5822

Tổng truy cập: 782669